Skip to main content

Doelstelling

De vereniging PVT stelt zich ten doel in de ruimste zin van het woord het behartigen van de belangen van natuurlijke en rechtspersonen die hinder ondervinden van het vliegverkeer van en naar vliegveld Teuge en/of van de activiteiten die zich op of rond het vliegveld afspelen om daarmee te bewerkstelligen dat het woon- en leefklimaat gehandhaafd wordt dan wel verbeterd wordt, rekening houdend met mens, dier, natuur en milieu. 

Wat doen wij?

Wij zetten ons in op het verhinderen van activiteiten die het woon- en leefklimaat negatief beïnvloeden.

Wij zetten ons er voor in om de weekendsrust te handhaven dan wel te verbeteren.

Wij verrichten onderzoek naar en rapporteren over de financiën van het vliegveld Teuge en de verschillende financiële geldstromen die naar het vliegveld toevloeien.

Wij zetten ons er voor in om te bevorderen dat de besluitvorming rond activiteiten van het vliegveld Teuge op evenwichtige wijze plaatsvindt, rekening met alle belanghebbenden en met inachtneming van wettelijke voorschriften en procedures.

Wij bevorderen het doorgeven van klachten over geluidsoverlast van het vliegveld Teuge aan een centraal meldpunt milieuklachten en wij bevorderen dat deze klachten op adequate wijze worden behandeld of opgelost.

Wij werken samen met organisaties met een gelijke of vergelijkbare doelstelling.

Organisatie

Het Platform Vlieghinder Teuge is een vereniging zonder winstoogmerk.

De Vereniging PVT heeft leden en donateurs. Leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. De leden bepalen het algemene beleid van de vereniging. De ledenvergadering beslist ook over een aantal specifieke zaken die in de statuten zijn vastgelegd. Leden betalen een jaarlijkse contributie.

Donateurs kunnen ook natuurlijke of rechtspersonen zijn. Donateurs worden door het bestuur toegelaten. Donateurs kunnen niet stemmen over verenigingsaangelegenheden.

De Vereniging heeft een statutair bestuur bestaande uit tenminste drie leden. Het bestuur wordt door de ledenvergadering gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd tot alle taken die daar logischer wijze uit voortvloeien. Voor een aantal specifieke zaken, die in de statuten zijn vastgelegd, heeft het bestuur goedkeuring van de ledenvergadering nodig. Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie en het financiële beheer van de vereniging. Het bestuur stelt een beleidsplan op en actualiseert dit regelmatig.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is de volgende:

G.(Geert) F. Boreel, voorzitter (Twello)

M. (Martin) C.J. Klompjan, secretaris (Twello)

E. (Evert) Haaksma, penningmeester (Twello) 

Leden van het bestuur van de vereniging ontvangen geen beloning 

Samenwerking

De vereniging Platform Vlieghinder Teuge is lid van Natuur en Milieu Gelderland (website: www.natuurenmilieugelderland.nl). 

De PVT neemt deel aan de Teugetafel. De Teugetafel is een open overlegplatform van onder meer: - bewonersorganisaties in de Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Twello, Teuge, Brummen), provinciale en gemeentelijke organisaties op het gebied van milieu, natuur en natuurbeheer (o.a. Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Gelders Particulier Grondbezit, Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn) en het Platform Vlieghinder Teuge.

Commissie Regionaal Overleg Teuge

De Commissie Regionaal Overleg Teuge (CROT) is een door de Provincie Gelderland op basis van de Wet Luchtvaart ingesteld gebiedsgericht overleg orgaan. Voorzitter van de CROT, door de Provincie Gelderland benoemd, is de heer M. (Marcel) van den Heuvel. In het CROT zijn vertegenwoordigd: afgevaardigden van de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, directie van het Vliegveld Teuge, gebruikers van het vliegveld Teuge en milieu organisaties.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de CROT: http://www.croteuge.nl

ANBI

De Vereniging Platform Vlieghinder Teuge is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Door het ANBI keurmerk kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel.

Het fiscaal nummer (RSIN) van VERENIGING PLATFORM VLIEGHINDER TEUGE is 820425096. 

Beleidsplan 2020

Het Beleidsplan 2020 focust met name op de door de luchthaven Teuge geplande aanvraag van een luchthavenbesluit.

Beleidsplan 2020

Activiteiten 2019

De activiteiten in 2019 waren vooral gericht op het volgen van de ontwikkelingen rond het voorbereiden van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Teuge, dat overigens nog steeds op zich laat wachten. Verder ook  op de samenwerking met de Teugetafel en het actief volgen en beïnvloeden van het overleg binnen de Commissie Regionaal Overleg Teuge (CROT), deze laatste is in 2019 slechts éénmaal bijeengekomen.

Overzicht activiteiten PVT 2019

Financiële verantwoording

In 2019 werden ledenbijdragen en donaties ontvangen ten bedrage van € 1150,-- Het jaar werd met een positief saldo van € 813,08 afgesloten.

Jaarrekening 2019 PVT

Statuten

Statuten PVT